پنجشنبه 29 شهريور 1397

جمعه مورخ ٩٦/١١/٢٠ يك تريلي كمك هاي خانه هاي صنعت سراسر ايران بر حسب نياز زلزله زدگان به سرپل ذهاب ارسال و توزيع گرديد.

Template Design:Dima Group